Regulamin konkursu

Szkoły Haftu Krystyny Duchniak

„Choinkowy Konkurs Piękności 2022”

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu hafciarskiego Szkoły Haftu Krystyny Duchniak pn.: „Choinkowy Konkurs Piękności 2022” (zwanego dalej „Konkursem”) jest właściciel marki „Szkoła Haftu Krystyny Duchniak”, Mateusz Duchniak, prowadzący działalność gospodarczą w Radomiu, ul. 11 Listopada 79/81 lok. 33 pod numerem NIP:7962826913 (zwany dalej „Organizatorem” lub „Organizatorem Konkursu”).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 5. Organizator konkursu informuje,  że serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności za działania swoich użytkowników w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, związany, czy przeprowadzany przez serwis Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronach internetowych Organizatora:

https://www.facebook.com/groups/505280223399804

https://szkolahaftu.pl

(zwanymi dalej odpowiednio: „Grupa Wspólnej Nauki”, „Witryna Szkoły Haftu”).

 1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator.
 • 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Konkurs kierowany jest do osób dowolny z kursów prowadzonych przez Organizatora (zarówno obecnych uczniów jak i absolwentów). Osoby biorące udział w poprzednich edycjach konkursu mogą wziąć udział w obecnej edycji Konkursu pod warunkiem zamieszczenia nowej pracy (tj. innej niż praca wykonana w poprzednich edycjach konkursu).
 2. Uczestnikiem konkursu może być jedynie osoba fizyczna, konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Uczestnik oświadcza, że:
 1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
 5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 6. jest Autorem przesłanej pracy konkursowej.
 1. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 • 3. NAGRODY
 1. Autorowi zwycięskiej pracy Organizator przyzna nagrodę główną – zestaw nici jedwabnych o wartości 100 zł.
 2. Organizator przewiduje przyznanie dwóch nagród głównych – osobno dla kategorii głównej i debiut.
 3. W przypadku gdy dwie prace otrzymają tyle samo głosów (1 miejsce ex-aequo), nagroda zostanie przyznana obu Uczestnikom. W przypadku większej niż 2 liczby prac o największej liczbie głosów, zostanie przeprowadzone dogrywkowe głosowanie między tymi pracami.
 4. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy Konkursu, w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na koszt Organizatora, na adres podany przez zwycięzcę Konkursu, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie prawidłowego adresu znajdującego się na terenie Polski.
 5. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 200 zł.
 6. Nagrody w Konkursie zwolnione są z podatku od wygranych.
 7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
 8. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 • 4. MIEJSCE I CZAS PRZEPROWADZENIA KONKURSU
 1. Konkurs odbywa się na zasadach głosowania.
 2. Za jedną osobę uznaje się unikalny adres IP urządzenia podłączonego do Internetu.
 3. Głosowanie jest prowadzone na stronie https://szkolahaftu.pl/konkurs-pieknosci-2022/ w dniach 02.01.2023 r. – 8.01.2023 r.
 4. W głosowaniu mogą brać udział osoby realizujące Kurs Podstaw Haftu Ręcznego, Kurs Haftu Płaskiego lub Kurs Haftu Cieniowanego Roślin i Kwiatów prowadzony przez Organizatora.
 • 5. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 1. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać zdjęcie lub zdjęcia pracy własnej pracy wykorzystującej motyw choinki w wielkości ok. 8×10 cm lub bombki w wielkości ok. 10×10 cm wraz z autorskim, kreatywnym rozwinięciem tego motywu oraz, dodatkowo, lecz nieobowiązkowo – z opisem pracy, okolicznościami jej powstania itp. Przynajmniej jedno zdjęcie musi ukazywać całą pracę na wprost. Preferowany rozmiar zdjęcia to co najmniej 1080 px na krótszym boku. Tło wokół choinki i bombki może być zagospodarowane, w konkursie mogą brać udział prace przestrzenne.
  Miniaturowe hafty (krótszy bok pracy poniżej 5 cm) i choinki lub bombki przekraczające 15×15 cm nie będą brane pod uwagę w głosowaniu.
 2. Praca konkursowa będzie uznana za dostarczoną, jeżeli jej zdjęcia, zgodne z ust. 1 powyżej, zostaną zamieszczone przez Uczestnika konkursu na Grupie Wspólnej Nauki z hasztagiem #choinka2022.
 3. Czas nadsyłania prac konkursowych trwa od 01.12.2022 r. do 30.12.2022 r. do godziny 23:59.
 4. Każdy Uczestnik może nadesłać zdjęcia więcej niż jednej pracy, ale w przypadku większej liczby prac jednego Uczestnika, ewentualna nagroda może być przyznana tylko za jedną pracę.
 5. Organizator udostępni do dnia 02.01.2023 r. w Witrynie Szkoły Haftu, pod adresem: https://szkolahaftu.pl/konkurs-pieknosci-2022/ prace w celu przeprowadzenia głosowania.
 6. Poprzez uczestnictwo w Konkursie, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na korzystanie ze swojej pracy do celów marketingowych marki Szkoła Haftu Krystyny Duchniak. Poprzez korzystanie do celów marketingowych rozumie się publikowanie zdjęć pracy konkursowej wraz z podaniem imienia i nazwiska Autora pracy, za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji, w tym publikacji na  Fanpage’u Szkoły Haftu: https://www.facebook.com/szkolahaftu, profilu szkolahaftu w serwisie Instagram, Grupie Wspólnej Nauki, grupie Haftowanie Cieszy lub w Witrynie Szkoły Haftu https://szkolahaftu.pl.
 7. Osoba biorąca udział w Konkursie, poprzez przesłanie pracy konkursowej, wyraża zgodę na publikację zdjęć swojej pracy wraz z zamieszczeniem imienia i nazwiska autora pracy na Fanpage’u Szkoły Haftu  lub w Witrynie Szkoły Haftu.
 8. W ramach Konkursu przewidziane są dwie kategorie: kategoria “debiut” dla osób, które nie brały udziału w Choinkowym Konkursie Piękności 2021 i dokonały zakupu kursu Podstawy Haftu Ręcznego nie wcześniej niż 01.11.2021 r., oraz kategoria ogólna dla pozostałych osób. Uczestnik ma obowiązek zgłoszenia przynależności do kategorii “debiut” w momencie przesłania pracy konkursowej. W przypadku niedokonania takiego zgłoszenia, Organizator zastrzega możliwość przydzielenia Uczestnika do kategorii ogólnej.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 9.01.2023 r. i zostanie opublikowane na stronach internetowych: „Grupa Wspólnej Nauki”, „Witryna Szkoły Haftu”.
 10. Organizator wyłoni po 1 zwycięzcy konkursu w kategorii ogólnej oraz w kategorii “debiut” na podstawie wyników głosowania, które odbędzie się w dniach 2.01.2023 r. – 8.01.2023 r. na stronie https://szkolahaftu.pl/konkurs-pieknosci-2022/ , z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 3 p.3 niniejszego Regulaminu.
 11. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail, w ciągu 2 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
 12. Publiczna informacja o wygranej i wyróżnieniach zostanie również umieszczona na stronach internetowych: „Grupa Wspólnej Nauki”, „Witryna Szkoły Haftu”.
 13. Sugerowany przez Organizatora, przybliżony kształt i wymiar motywu choinki znajduje się na stronie https://szkolahaftu.pl/wp-content/uploads/2022/11/choinka2022.pdf i jest dostępny do pobrania dla wszystkich zainteresowanych.
 • 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie stron internetowych: „Grupa Wspólnej Nauki”, „Witryna Szkoły Haftu”, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 • 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook oraz dołączenie do „Grupy Wspólnej Nauki”.
 • 8. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
 2. Uczestnik, przesyłając zdjęcia pracy konkursowej celem uczestnictwa w Konkursie, zachowuje pełne prawa autorskie do własnej pracy, jednocześnie zgadzając się na wykorzystanie zdjęć swojej pracy przez Organizatora w sposób opisany w § 5 pkt 6 i 7 Regulaminu.
 • 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Szkoły Haftu”.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2022 r. i obowiązuje do momentu wydania nagród przez Organizatora.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Grupie Wspólnej Nauki oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://szkolahaftu.pl/regulaminchoinka2022
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://szkolahaftu.pl/regulaminchoinka2022