Regulamin konkursu "Haftowane Serduszko" Szkoły Haftu Krystyny Duchniak

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu hafciarskiego Szkoły Haftu Krystyny Duchniak (zwanego dalej “Konkursem”) jest właściciel marki „Szkoła Haftu Krystyny Duchniak”, Mateusz Duchniak, prowadzący działalność gospodarczą w Radomiu, ul. 11 Listopada 79/81 lok. 33 pod numerem NIP:7962826913 (zwany dalej “Organizatorem” lub “Organizatorem Konkursu”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa warunki Konkursu
 6. Organizator konkursu informuje,  że serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności za działania swoich użytkowników w związku z uczestnictwem w konkursie.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, związany, czy przeprowadzany przez serwis Facebook ani Instagram. Instagram i Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 8. Konkurs jest prowadzony na stronie www.instagram.com/szkolahaftu (zwanej dalej “Profil na Instagramie”) oraz na stronie facebook.com/szkolahaftu (zwanej dalej “Fanpage”).
 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs kierowany jest do osób zainteresowanych haftem ręcznym, zamieszkałych w Polsce, w tym do fanów strony „Szkoła Haftu Krystyny Duchniak”.
 2. Uczestnikiem konkursu może być jedynie osoba fizyczna, konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca użytkownikiem i posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook.
 3. Uczestnik oświadcza, że:
  a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
  g. jest Autorem przesłanej pracy konkursowej.
 4. Poprzez uczestnictwo w konkursie, uczestnik konkursu wyraża zgodę na korzystanie ze swojej pracy do celów marketingowych marki Szkoła Haftu Krystyny Duchniak.
 5. Osoba biorąca udział w konkursie, poprzez przesłanie pracy konkursowej, wyraża zgodę na publikację swojej pracy na Fanpage’u Szkoły Haftu Krystyny Duchniak oraz na stronie internetowej Organizatora konkursu, https://szkolahaftu.pl
 6. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano 2 nagrody główne.
 2. Autorowi zwycięskiej pracy Organizator przyzna nagrodę główną – dostęp do kursu podstaw haftu ręcznego i zestaw akcesoriów do haftu ręcznego o wartości 250 zł.
 3. Autorom prac, które wzięły udział w konkursie Organizator przyzna nagrody gwarantowane – kody zniżkowe jednorazowego dostępu o wartości 50 zł na zakup dowolnego produktu w sklepie Organizatora.
 4. Nagrody zostaną przesłane wyróżnionym uczestnikom konkursu, w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, na koszt Organizatora konkursu, na adres podany przez wyróżnionego uczestnika konkursu, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie prawidłowego adresu znajdującego się na terenie Polski.
 5. Nagrody w Konkursie zwolnione są z podatku od wygranych.
 6. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż liczba przewidzianych nagród, nieprzyznane nagrody pozostaną własnością Organizatora konkursu.
 7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 4. MIEJSCE I CZAS PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs jest prowadzony na stronie www.instagram.com/szkolahaftu (zwanej dalej “Profil na Instagramie”)
 2. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: “post konkursowy”) na portalu Instagram na Profilu Organizatora https://instagram.com/szkolahaftu.
 3. Czas nadsyłania prac konkursowych trwa od 01.08.2020 r. od godziny 12:00 do 31.08.2020 r. do godziny 23:59.
 

§ 5. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Zadaniem uczestnika Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej o tematyce zbieżnej z poradnikiem pn. “24 proste kroki do Twojego pierwszego haftu” (zwanym dalej “Poradnikiem”), udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej https://szkolahaftu.pl/minilekcje
 2. Uczestnik ma za zadanie wykonać pracę wykorzystującą motyw haftowanego serca przedstawiony w Poradniku wraz z autorskim, kreatywnym rozwinięciem tego motywu.
 3. Praca konkursowa będzie uznana za dostarczoną, jeżeli będzie opublikowana przez Uczestnika konkursu na profilu na Instagramie uczestnika oraz opatrzona hasztagiem #haftowaneserduszko oraz opatrzona oznaczeniem Organizatora tj. @szkolahaftu.
 4. Organizator ma prawo zwrócić się do Autora w celu przekazania zdjęć pracy, które zostaną opublikowane w mediach społecznościowych Organizatora.
 5. Otrzymując dostęp do Minilekcji, udostępnionych przez Organizatora na stronie internetowej Organizatora, uczestnik zapisuje się na listę mailową Organizatora i zgadza się na wykorzystywanie adresu e-mail do celów marketingowych marki Szkoła Haftu Krystyny Duchniak. Zapisanie na listę mailową jest dobrowolne i umożliwia zapoznanie z tematyką Poradnika. Uczestnik ma prawo do wypisania się z listy mailowej w dowolnym momencie. Uczestnik ma również możliwość pobrania Poradnika za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie publicznego wydarzenia na Facebooku, bez zapisywania się na listę mailową Organizatora.
 6. Poprzez uczestnictwo w Konkursie, uczestnik konkursu wyraża zgodę na korzystanie ze swojej pracy do celów marketingowych marki Szkoła Haftu Krystyny Duchniak.
 7. Osoba biorąca udział w konkursie, poprzez przesłanie pracy konkursowej, wyraża zgodę na publikację swojej pracy na Profilu na Instagramie Organizatora, Fanpage Organizatora na facebooku (facebook.com/szkolahaftu) oraz na stronie internetowej Organizatora https://szkolahaftu.pl
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 03.09.2020 r. i zostanie opublikowane na stronie publicznego wydarzenia Konkursu.
 9. Organizator wyłoni co najmniej 1 zwycięzcę, kierując się subiektywnymi kryteriami estetyki pracy i zdjęcia pracy, zgodności tematyki pracy z tematyką Poradnika, oraz kryterium kreatywnego rozwinięcia tematu Poradnika.
 10. Organizator wyłoni co najmniej 1 zwycięzcę, kierując się kryterium ilości polubień posta zawierającego zdjęcie/zdjęcia pracy Autora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo nieuznania ilości polubień posta zawierającego zdjęcie/zdjęcia pracy Autora w przypadku, gdy będzie miał podejrzenia co do prawdziwości kont, z których zostały wysyłane polubienia posta.
 12. W przypadku podejrzenia posługiwania się fałszywymi kontami w celu pozyskania nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do wyeliminowania Autora z konkursu.
 13. Organizator przyzna nagrody gwarantowane wszystkim osobom, które skutecznie dostarczyły wykonane przez siebie prace konkursowe.
 14. Organizator nie dopuszcza publikacji cudzej pracy w celu wzięcia udziału w konkursie.
 15. Zwycięzca konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione o wygranej/wyróżnieniu i warunkach odbioru nagród za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej za pośrednictwem serwisu Instagram w ciągu 2 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
 16. Publiczna informacja o wygranej i wyróżnieniach może zostać umieszczona na Profilu na Instagramie Organizatora oraz Fanpage’u Organizatora na stronie www.facebook.com/szkolahaftu oraz Profilu na Instagramie Organizatora.
 
 

§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka i serwisu Instagram, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook oraz Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka/Instagrama kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook/Instagram
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook/Instagram.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka/Instagrama.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, z zastrzeżeniem danych udostępnionych w celu zapisania się na listę mailową, zgodnie z pkt. 5 § 7 Regulaminu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom, z zastrzeżeniem danych udostępnionych w celu zapisania się na listę mailową, zgodnie z pkt. 5 § 7 Regulaminu.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.

§ 8. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Uczestnik, przesyłając zdjęcia pracy konkursowej celem uczestnictwa w Konkursie, zachowuje pełne prawa autorskie do własnej pracy, jednocześnie zgadzając się na wykorzystanie zdjęć swojej pracy przez Organizatora w sposób opisany w pkt. 6 i 7 § 5 Regulaminu.

§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagramie”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. i obowiązuje do momentu wydania nagród przez Organizatora.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://szkolahaftu.pl/regulaminkonkursu
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://szkolahaftu.pl/regulaminkonkursu