Regulamin konkursu Szkoły Haftu Krystyny Duchniak - Konkurs piękności - choinka 2020

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu hafciarskiego Szkoły Haftu Krystyny Duchniak (zwanego dalej “Konkursem”) i fundatorem nagród jest właściciel marki „Szkoła Haftu Krystyny Duchniak”, Mateusz Duchniak, prowadzący działalność gospodarczą w Radomiu, ul. 11 Listopada 79/81 lok. 33 pod numerem NIP:7962826913 (zwany dalej “Organizatorem” lub “Organizatorem Konkursu”).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 4. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa warunki Konkursu
 5. Organizator konkursu informuje,  że serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności za działania swoich użytkowników w związku z uczestnictwem w konkursie.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, związany, czy przeprowadzany przez serwis Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronach internetowych Organizatora: www.facebook.com/szkolahaftu, , https://szkolahaftu.pl,  (zwanymi dalej odpowiednio: “Fanpage Szkoły Haftu”,  “Witryna Szkoły Haftu”) oraz w grupach dyskusyjnych na portalu facebook:  “Grupa wspólnej nauki – Kurs Podstaw Haftu Ręcznego” oraz “Haftowanie cieszy”.
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs kierowany jest do osób realizujących Kurs Podstaw Haftu Ręcznego przeprowadzany przez Organizatora.
 2. Uczestnikiem konkursu może być jedynie osoba fizyczna, konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Uczestnik oświadcza, że:
  a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f. jest Autorem przesłanej pracy konkursowej.
 4. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora i Fundatora.

§ 3. NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę główną
 2. Autorowi zwycięskiej pracy Organizator przyzna nagrodę główną – zestaw nici o wartości XXX zł,
 3. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcy konkursu, w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, na koszt Fundatora, na adres podany przez wyróżnionego uczestnika konkursu, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie prawidłowego adresu znajdującego się na terenie Polski.
 4. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi XXX zł.
 5. Nagrody w Konkursie zwolnione są z podatku od wygranych.
 6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 4. MIEJSCE I CZAS PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs odbywa się na zasadach głosowania publicznego.
 2. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos. Za jedną osobę uznaje się unikalny adres IP urządzenia podłączonego do internetu.
 3. Głosowanie jest prowadzone na stronie https://szkolahaftu.pl/konkurs w dniach 26.02.2020 r. – 4.03.2020 r.
 4. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, na którego pracę zostanie oddana największa liczba głosów.
 

§ 5. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać zdjęcie pracy wykorzystującej motyw choinki przedstawiony w materiałach dołączonych do Kursu Podstaw Haftu Ręcznego (poletka ćwiczebne) wraz z autorskim, kreatywnym rozwinięciem tego motywu.
 2. Praca konkursowa będzie uznana za dostarczoną, jeżeli jej zdjęcia zostaną wysłane przez Uczestnika konkursu na adres e-mail: krystyna@szkolahaftu.pl. W przypadku chęci wykorzystania zdjęć opublikowanych uprzednio w Grupie Wspólnej Nauki, uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o niniejszym Organizatora za pośrednictwem uprzednio wskazanego adresu e-mail.
 3. Czas nadsyłania prac konkursowych trwa od 04.02.2020 r. do 25.02.2020 r. do godziny 23:59.
 4. Organizator według własnego uznania zdecyduje o momencie opublikowania zdjęć prac konkursowych na stronach internetowych Organizatora.
 5. Poprzez uczestnictwo w konkursie, uczestnik konkursu wyraża zgodę na korzystanie ze swojej pracy do celów marketingowych marki Szkoła Haftu Krystyny Duchniak. Poprzez korzystanie do celów marketingowych rozumie się publikowanie zdjęć pracy konkursowej wraz z podaniem imienia i nazwiska Autora pracy, za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji, w tym publikacji na  “Fanpage Szkoły Haftu”, “Witryna Szkoły Haftu”.
 6. Osoba biorąca udział w konkursie, poprzez przesłanie pracy konkursowej, wyraża zgodę na publikację zdjęć swojej pracy wraz z zamieszczeniem imienia i nazwiska autora pracy na “Fanpage Szkoły Haftu”, “Witryna Szkoły Haftu”.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 04.03.2020 r. i zostanie opublikowane na stronach internetowych: “Fanpage Szkoły Haftu”,, “Witryna Szkoły Haftu”.
 8. Organizator wyłoni 1 zwycięzcę konkursu na podstawie wyników głosowania, które odbędzie się w dniach 26.02.2020 r. – 4.03.2020 r. na stronie https://szkolahaftu.pl/konkurs
 9. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail, w ciągu 2 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
 10. Publiczna informacja o wygranej i wyróżnieniach zostanie również umieszczona na stronach internetowych: “Fanpage Szkoły Haftu”, “Witryna Szkoły Haftu”.
 
 

§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA i FUNDATORA

1. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator i Fundator oświadczają, że nie prowadzą kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie stron internetowych: “Fanpage Szkoły Haftu”, “Witryna Szkoły Haftu”, z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, z zastrzeżeniem danych udostępnionych w celu zapisania się na listę mailową, zgodnie z pkt. 5 § 7 Regulaminu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora i Fundatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom, z zastrzeżeniem danych udostępnionych w celu zapisania się na listę mailową, zgodnie z pkt. 5 § 7 Regulaminu.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

§ 8. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

2. Uczestnik, przesyłając zdjęcia pracy konkursowej celem uczestnictwa w Konkursie, zachowuje pełne prawa autorskie do własnej pracy, jednocześnie zgadzając się na wykorzystanie zdjęć swojej pracy przez Organizatora w sposób opisany w § 5 pkt 5 i 6 Regulaminu.

3. Dozwolona jest działalność Uczestników polegająca na zachęcaniu do głosowania na poszczególne prace, w szczególności w formie publikowania postów na Facebooku z odnośnikiem do strony https://szkolahaftu.pl/konkurs

§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Szkoły Haftu”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2020 r. i obowiązuje do momentu wydania nagród przez Organizatora.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://szkolahaftu.pl/regulaminkonkursu
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://szkolahaftu.pl/regulaminkonkursu